Zingeving is één van de Belangrijkste Factoren voor Welzijn

Overdenking

Sinds januari 2017 schrijf ik dagelijks een aantal gedachten bij een bijbelgedeelte. Het is een vorm van Lectio Divina. In 2017 waren het gedachten bij gedeelten uit de Bijbelboeken Psalmen en Spreuken. In 2018 zijn we gestart met het Nieuwe Testament. Iedere dag ontvangt een mail-groep en een app-groep deze gedachten. We lezen een gedeelte uit de Bijbel, geven daar enkele gedachten bij en verwoorden een kort gebed. Ieder kan daarna voor zichzelf nadenken over welke invloed dit op zijn of haar dagelijkse leven kan hebben, en hoe dit het leven verbindt met de Aanwezige.

Hieronder vind je een voorbeeld van zo’n Lectio Divina. Op de website van de Protestantse Gemeente Zaandam vind je dagelijks mijn gedachten bij het nieuwe gedeelte. Wanneer je het zelf in je mailbox wilt ontvangen, dan kan je je hiervoor aanmelden via: sjaakvisser.ds@gmail.com.

In 2018 hebben we het hele Nieuwe Testament doorgewandeld. En in 2019 volg ik een rode draad door het Oude Testamant.

 

Een voorbeeld van zo’n Lectio Divina van 1 januari 2019:

 

Laten we het nieuwe jaar, waarin we door het Oude Testament heen wandelen beginnen met een mooie zegen:
Moge de Aanwezige je zegenen en behoeden, je vriendelijk toelachen en genadig zijn, een en al aandacht voor je zijn en je vrede geven.

Tekst voor vandaag Genesis 1 – 2:4

Kerntekst: Genesis 1:1-2
1 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

Kerngedachte
Sinds het begin is God Schepper. Dit gaat niet over waar we vandaan komen, maar over wie we zijn. Het gaat niet over een ver verleden, maar over de diepte van het heden. Niet voor niets mediteert de synagoge op nieuwjaarsdag over deze diepte van het bestaan. Het is een schepping die zo ook direct een roeping is. De enige die echt kan scheppen, die echt een nieuw begin kan maken, is ‘God.’ Met dat woord verwijzen we naar ‘Iemand’ die al onze begrippen te boven gaat. We gebruiken dit woord om te vatten wat we nooit vatten kunnen. Het/Hij omvat ons. Zo worden we uit het niets tot iets, tot iemand, tot mens geroepen.
In het woeste en het doodse, het ledige, breekt God baan. Zijn Geest zweeft als een duif over het water, over alle chaos van het bestaan. Dat is wat de Geest van God doet. Hij schept orde in de chaos van het bestaan. Ik Jesaja 45:18 staat iets soortgelijks: ‘Niet tot een gruwel (tot iets woests (zelfde woord als in Gen.1:2)) heeft God de aarde geschapen. Hij heeft haar gevormd om er te wonen.’

Kerngedeelte: Genesis 1:26-2:4
26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29 Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.
2 1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2 Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. 3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.
4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

Enkele gedachten
Iedere dag opnieuw klinkt het in Genesis 1 ‘en zie het is goed.’ Omdat God ordenend en scheppend en scheidend bezig is, leven we in een goede wereld. Dat is ook het eerste wat er in de Bijbel over ons en onze wereld gezegd wordt. Daar kunnen en mogen we nooit achter terug gaan. We zijn geschapen, gewild, geliefd.
Als man én vrouw zijn we beelddragers van God. Het is onze roeping om Hem te vertegenwoordigen in de schepping. We hebben de koninklijke opdracht om de schepping te bewerken en te bewaren. Het is onze opdracht de aarde te vervullen met humaniteit, met menselijkheid. En wat de laatste dag van de schepping is, de sabbat, is de eerste dag van de mens. We mogen ons leven altijd weer starten vanuit de rust bij God. Vanuit de dankbaarheid en het genieten van al het goede. God weet van ophouden, laten wij Hem daarin volgen.

Gebed:
Dank Schepper dat het eerste wat U over ons leven zegt is ‘het was zeer goed.’ Laat ons zo ook steeds weer naar ons eigen leven kijken in dankbaarheid.

Het Onzevader als gebed om de heilige Geest
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ds. Sjaak Visser